UAB „Arvydai“ vykdo projektą „Krykštė-1″.

Pagrindinis tikslas yra atkurti (sukurti naujas) atviro kraštovaizdžio paukščių rūšių, kurių populiacijos daugumoje ES šalių  mažėja, buveines,  garantuoti vandens ir tilvikinių paukščių sankaupų buveinių ploto ir kokybės apsaugą.

Projektas reikalingas spręsti akvakultūros ūkio gamtotvarkos problemas, t.y. užtikrinti teritorijoje gyvenančios laukinės gyvūnijos gerbūvį ir rūšių išsaugojimą. UAB „Arvydai“ teritorijoje – gausu įvairių rūšių paukščių, kurių dalis yra įrašyti į Lietuvos Raudonąją Knygą, todėl, norint išsaugoti šias rūšis – yra būtina imtis gamtotvarkinių priemonių, padėsiančių apsaugoti šių paukščių tuoktavietes bei buveines.

Gamtotvarkos plane aprašytų darbų įgyvendinimo dėka bus atkuriamos ir palaikomos atviro kraštovaizdžio paukščių perėjimo buveinės, sudarytos sąlygos švygždžių ir upinių žuvėdrų apsaugos būklės pagerinimui. Įgyvendinus gamtotvarkos planus projekte pateiktais mastais tikimasi pastebėti buveinių kokybės pagerėjimą, naujų rūšims specifinių buveinių susikūrimą, perinčių porų skaičiaus padidėjimą.

Gamtotvarkos plane numatytų darbų įgyvendinimas padės išsaugoti akvakultūros ūkio aplinką, biologinę įvairovę, kraštovaizdį bei tradicinius akvakultūros zonų elementus.

Projekto įgyvendinimui yra skirtas ES finansavimas.