Pranešame, kad 2018/04/27, 9:00 val. šaukiamas akcinės bendrovės UAB “Arvydai” (toliau – „Bendrovė“)
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“). Susirinkimas šaukiamas bendrovės
valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Liepų g. 40, Arvydų k., Vilniaus
raj. Akcininkų registravimas vyks nuo 8:30 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2018/04/21, 8 val. dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
2. Einamieji klausimai
Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio susirinkimo dieną yra bendrovės
akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės
perleidimo sutartis. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio
asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi
būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti
susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu banikonis@gmail.com.
Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti bendrovės
buveinėje (Arvydų k. Vilniaus r.). Telefonas pasiteirauti: +370 615 75 180.
Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.