PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2018/04/27 Nr. 1

Arvydai

Pranešame, kad  2018/04/27,  9:00  val.  šaukiamas  akcinės  bendrovės  UAB “Arvydai” (toliau – „Bendrovė“) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“). Susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Liepų g. 40, Arvydų k., Vilniaus raj. Akcininkų registravimas vyks nuo 8:30 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2018/04/21, 8 val. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Einamieji klausimai
  2. Bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas
  3. Bendrovės įstatų keitimas ir tvirtinimas

Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio susirinkimo dieną yra bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas  įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu banikonis@gmail.com.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti bendrovės buveinėje (Arvydų k. Vilniaus r.). Telefonas pasiteirauti: +370 615 75 180.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.